Facebook bedrijfspagina: veranderingen

Begin 2018 kondigde Facebook aan wijzigingen door te voeren in het nieuwsoverzicht. Opnieuw wordt er gepoogd berichten beter te rangschikken. Hierin krijgen ditmaal personen voorrang tot bedrijven en nieuwsberichten. Hiermee wilt oprichter Mark Zuckerberg terug gaan naar de oorsprong van het platform: contact houden met echte vrienden. Iets minder voor bedrijfspagina’s, zoals die van u. Wat gaat er veranderen en hoe kunt u communiceren via Facebook als bedrijf het beste insteken?

Nieuwe algoritme

Met het nieuwe algoritme komen statusupdates van bedrijven en andere pagina’s minder hoog in de tijdlijn te staan dan voorheen. De prioriteit wordt als het ware van deze berichten verlaagd, waarbij die van persoonlijke pagina’s worden verhoogd. Een van de redenen die Zuckerberg voor deze aanpassing geeft is dat passieve berichten een negatief effect hebben op gebruikers. Waarbij berichten die vrienden delen, liken of op reageren positiever worden ontvangen.

Daling in bereik

Door deze veranderingen in het algoritme zal content van bedrijven minder snel zichtbaar zijn in de tijdlijn van gebruikers. Met name berichten van bedrijven die weinig tot geen reacties krijgen zullen de verandering het hardst merken. Er wordt verwacht dat het organische bereik van berichten van bedrijven op Facebook verder gaat dalen. Om uw doelgroep op Facebook te bereiken moet u als bedrijf meer geld en tijd in gaan steken om berichten betaald te promoten. Posts waar veel op gereageerd wordt worden nog wel meer organisch weergegeven. Daarbij betekent deze verandering ook dat directe en zeer belangrijke berichten voor uw volgers beter niet (meer) via Facebook kunnen worden gecommuniceerd. De kans dat uw volledige doelgroep dit leest is namelijk klein.

Onderdeel communicatie

Erg efficiënt is het platform dus niet om direct te communiceren met uw klanten. Om nu meteen uw Facebook bedrijfspagina op te zeggen, is dan weer het andere uiterste. Voor naamsbekendheid en onderdeel van uw communicatiemix is het nog steeds een fijn platform. In ons volgende artikel geven we u een aantal tips voor het gebruiken van uw Facebook bedrijfspagina.

Een eigen app!

Wist u dat Facebook een van de vele platformen is die u aan een eigen app van Assurantie Apps kunt koppelen? Zo heeft u al uw communicatie en informatie voor klanten in één handig overzicht staan! Meer informatie over wat een eigen app voor uw organisatie kan betekenen? Bekijk de functionaliteiten.

Aandachtspunten AVG: verzameling gegevens en toestemming

Over iets meer dan een maand zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, ingaan. Deze nieuwe privacywet geldt vanaf 25 mei 2018 voor alle bedrijven en sectoren. De komende weken delen we een aantal aandachtspunten omtrent AVG. Lees hier deel twee over onder andere het aanstellen van een functionaris voor de gegevensverwerking. 

Functionaris voor de gegevensbescherming

Omdat u als organisatie persoonsgegevens vastlegt bent u verplicht om vanaf 25 mei een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. Een FG is iemand die binnen een bedrijf of organisatie kijkt of de AVG goed wordt toegepast en nageleefd.

Verzameling gegevens

Een van de belangrijkste punten van de nieuwe privacywet is dat u het verwerken van gegevens moet kunnen onderbouwen. Als organisatie dient u vast te leggen welke persoonsgegevens er worden verzameld en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Een persoonsgegeven is alle informatie die herleidbaar is naar een persoon. Denk hierbij aan namen, geboortedata, e-mailadressen, telefoonnummers en huisadressen. Gegevens die hier ook bij horen zijn religie, afkomst en gezondheid. De noodzaak van het verzamelen van deze gegevens en de tijd dat deze worden bewaard moet u kunnen onderbouwen. Bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens mogen niet meer gegevens worden gebruikt dan nodig is om het doel waarvoor ze gebruikt worden te bereiken. Dit wordt ook wel dataminimalisatie genoemd.

Toestemming

Een andere eis van de wet is dat er toestemming moet worden gevraagd aan degene waar persoonlijke gegevens van worden verzameld. Hierbij moet u ook melden voor welke doeleinden de gegevens verzameld worden. Deze actieve handeling kan bijvoorbeeld worden gedaan door een handtekening te laten zetten. Vervolgens mogen alleen de gegevens verzameld en gebruikt worden waar specifiek toestemming voor is gegeven.

NB: bovenstaande mag niet geïnterpreteerd worden als juridisch advies. Voor juridisch advies dient u zich te wenden tot een jurist.

Persoonlijke documenten online delen

Iemands persoonlijke gegevens zitten gemiddeld in honderd tot duidend bestanden. Dit geldt voor zowel het bedrijfsleven als de overheid. Het is dan ook van belang dat iedereen erop moet kunnen vertrouwen dat zijn persoonlijke gegevens voldoende worden beveiligd. Misbruik via een datalek is datgene wat moet worden voorkomen.

Wet bescherming persoonsgegevens

Om een datalek te voorkomen moeten overheden en bedrijven die persoonlijke gegevens gebruiken of verwerken deze volgens de Wet bescherming persoonsgegevens beveiligen. In de Wbp staan passende technische en organisatorische maatregelen die een bedrijf moet nemen. Zo moet er bijvoorbeeld moderne techniek worde gebruikt. Naast het aanpassen van techniek moet er ook worden gekeken naar hoe het bedrijf met de gegevens omgaat, wie heeft er bijvoorbeeld toegang.

General Data Protection Regulation

Zoals u misschien al weet treedt in mei de General Data Protection Regulation in werking. De nieuwe privacywetgeving is van toepassing op alle lidstaten van de Europese Unie. Een van de belangrijke eisen voor een website is dat deze een SSL-certificaat moet hebben. Een SSL-certificaat beveiligt uw website. Voor de URL is dit te herkennen aan de letters HTTPS. Op deze manier is het voor een klant ook duidelijk dat de website beveiligd is en persoonsgegevens beveiligd verzonden worden.

Naast mobiele applicaties ontwikkelen wij ook websites voor assurantiekantoren. Veiligheid van persoonsgegevens heeft bij ons een hoge prioriteit. Alle websites vanuit ons worden dan ook standaard opgeleverd met een SSL-certificaat. Zo zijn zowel gegevens van uw personeel als van de klanten streng beveiligd.

Aandachtspunten AVG: het verwerkingsregister

Waarschijnlijk heeft u het in de wandelgangen al wel gehoord of bent u er zelf al een tijdje actief mee bezig: de nieuwe privacywet. Op 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De komende weken delen we u een aantal aandachtspunten waar iedere ondernemer goed naar moet kijken.

Verwerkt u als ondernemer persoonsgegevens? Dan bent u een van de velen die te maken krijgt met de nieuwe wet. Onder verwerken wordt verstaan het opslaan en gebruiken van de gegevens. Hier gaat het niet alleen om gegevens van klanten en leden, maar ook om die van medewerkers, partners en opdrachtgevers.

Verwerkingsregister

Een van de nieuwe bijkomstigheden is dat u voortaan als ondernemer actief moet kunnen aantonen dat u zich aan de privacywet houdt. Als bedrijf moet u zo min mogelijk data verwerken en alleen opslaan wat belangrijk is. Daarnaast bent u verplicht klanten of leden te wijzen op recht van inzage van gegevens en verwijdering hiervan. Het aantonen van het houden aan de privacywet gebeurt door alles te documenteren in een verwerkingsregister. In dit register legt u vast welke data u verzamelt, welk doel hieraan verbonden is en voor hoelang u deze data verzamelt of houdt. Het Autoriteit Persoonsgegevens gebruikt het verwerkingsregister om na te gaan of u uw zaken rondom privacy op orde heeft.

Verantwoordelijke & verwerkers

Voor het bijhouden van een verwerkingsregister heeft u zowel een verantwoordelijke nodig als verwerkers. Dit zijn, door de verantwoordelijke ingeschakelde, hulppersonen. Ook zij moeten een register bijhouden. De verantwoordelijke is de partij die bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en met welke middelen.

Inhoud van het verwerkingsregister

Per verwerkingsactiviteit moet de verantwoordelijke de volgende gegevens registreren:

 • De naam en contactgegevens van de verantwoordelijke, eventuele gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en de Functionaris Gegevensbescherming (de FG);
 • De doeleinden waarvoor de gegevens verwerkt worden;
 • De categorieën gegevens, denk hierbij aan NAW-gegevens, contactgegevens en betaalgegevens;
 • De categorieën betrokkenen, denk hierbij aan klanten, websitebezoekers en werknemers;
 • De categorieën ontvangers, aan wie worden de verzamelde gegevens uitgegeven?
 • De (voorgenomen) bewaartermijn van de verkregen gegevens;
 • Een beschrijving hoe de gegevens worden beveiligd, bijvoorbeeld door encryptie of een toegangscontrole.
 • Indien van toepassing informatie over de verstrekking van persoonsgegevens naar landen buiten de EU.

Een verwerker moet per verwerkingsactiviteit het volgende registreren:

 • De naam en contactgegevens van de verwerker(s), verantwoordelijk(en) en de eventuele Functionaris Gegevensbescherming;
 • De categorieën verwerkingsactiviteiten;
 • Een beschrijving hoe de gegevens worden beveiligd
 • Indien van toepassing informatie over de verstrekking van persoonsgegevens naar landen buiten de EU.

Dit verwerkingsregister kan opgevraagd worden door de Autoriteit Persoonsgegevens. U bent dan als bedrijf verplicht inzage te geven.

NB: bovenstaande mag niet geïnterpreteerd worden als juridisch advies. Voor juridisch advies dient u zich te wenden tot een jurist.

Pushberichten versus e-mail

Uit onderzoek is gebleken dat pushberichten vele malen effectiever zijn dan ‘platte’ berichten zoals e-mails. Notificaties die gepersonaliseerd waren scoorden in dit onderzoek hoger in klikken. Vooral bleken pushberichten effectief als deze kort na een actie van een gebruiker werden verstuurd. De resultaten van het onderzoek bevestigen dat klanten in toenemende maten gevoelig zijn voor gepersonaliseerde informatie. Berichten die niet persoonlijk of relevant zijn, worden genegeerd of gemarkeerd als spam. Lees meer

Eigen app of website?

Om als kantoor online zichtbaar te zijn heeft u een digitale tool nodig in uw marketingmix. Hier kunt u eigenlijk alle kanten mee op, maar een website of app zijn toch wel de meest populaire opties. Maar welke van de twee is voor uw kantoor interessant om in te zetten, of is er behoefte aan een combinatie? In dit artikel lichten we het gebruik van een website en een app uit, zo heeft u meer achtergrondinformatie bij het maken van uw keuze. Lees meer

Uw eigen app!

Zoals wij eerder al in een artikel aangaven is de smartphone sinds enkele jaren uitgegroeid tot het belangrijkste digitale apparaat voor veel mensen. Men zit er als het ware aan vast gelijmd, zo lijkt soms. Om de klant hierin tegemoet te komen is het belangrijk om hier ook als assurantiekantoor op in te spelen. Neem nu bijvoorbeeld een eigen bedrijfsapplicatie van Assurantie Apps. Lees meer